Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu!

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1code Hướng dẫn lấy lại mật khẩu! on Tue Jun 08, 2010 4:52 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Cách l?y lai m?t kh?u!
??ng nh?p trang: http://acc.thegioihoanmy.vn
Nh?n nút: quên m?t kh?u
Sau ?ó di?n các thông tin c?n thi?t nh?:
- Tên tài kho?n
- ??a ch? email ??ng ký
- Ch?n câu h?i quên m?t kh?u
- ?i?n câu h?i quên m?t kh?u khi ??ng ký tài kho?n.
Sau ?ó nh?n Xác nh?n
M?t kh?u c?p 1 và c?p 2 m?i s? ???c g?i v? Email ??ng ký tài kho?n c?a b?n

N?u b?n ?ã trót quên câu h?i quên m?t kh?u, các b?n có th? dùng Email ??ng ký tài kho?n g?i yêu c?u l?y l?i câu h?i v? v? ??a ch? sau: support.tghm@dec.com.vn ?? ???c cung c?p câu h?i và câu tr? l?i.
N?i dung Email nh? sau:
- Tên tài kho?n
- Tên nhân v?t
- Máy ch? ?ang ch?i
- S? CMND ho?c s? H? Chi?u trùng v?i s? ??ng ký
N?i dung: Yêu c?u cung c?p câu h?i bí m?t……
Chúc các b?n vui v?!View user profile http://www.fmvi.org

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum